Organizing Committee

Chief Patron

 • Dr. Devlina Chakravarty

Organizing Chairman

 • Dr. Saurabh Anand

Organizing Secretaries

 • Dr. Ashish Chakravarty
 • Dr. Seema Lachala

Scientific Committee

 • Dr. Saurabh Anand 
 • Dr. Sweetha Mohan
 • Dr. Deepak Solanki
 • Dr. Parul Sharma

Workshop Committee

 • Dr. Ramandeep Kaur
 • Dr. Asish Kumar Sahoo
 • Dr. Vivek Mangal
 • Dr. Himanshu Dodeja
 • Dr. Teena Desai

Advisors

 • Dr. K J Choudhury
 • Dr. H H Dash
 • Dr. Arvind Chaturvedi
 • Dr. Pragati Ganjoo
 • Dr. Kavita Sandu
 • Dr. Monika Tandon

Committee Members

 • Dr. Aditya Gupta
 • Dr. Sumit Singh
 • Dr. Vipul Gupta
 • Dr. S K Rajan
 • Dr. Rajsrinivas Parthasarathy
 • Dr. Pawan Goyal
 • Dr. Anurag Sharma
 • Dr. Manish Mahajan
 • Dr. Nischint Jain